fbpx

15% Έκπτωση σε όλα τα Μεταπτυχιακά έως 31/8/2021


Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση (με Πρακτικη άσκηση στην Ελλάδα)

 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική

 • Δυνατότητα εξετάσεων στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα

 • Το Πανεπιστήμιο FREDERICK είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

 • Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

 • Διδασκαλία από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς


Περιορισμένος αριθμός θέσεων για Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα.

Κάντε άμεσα την εγγραφή σας για να κατοχυρώσετε τη θέση σας!


Περιγραφή Προγράμματος

special ed

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία. Στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε θέματα Ειδικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει επιστημονική ενημέρωση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο (γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή εξατομικευμένη ειδική εκπαίδευση) αλλά και σε άλλους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Το παρόν Πρόγραμμα θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε ένα τομέα στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.


Στόχοι του Προγράμματος

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές / -τριες αναμένεται να γνωρίζουν και να βλέπουν με κριτικό πνεύμα το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.
 • Να κατανοούν και να ενσωματώνουν βασικές έννοιες της ΠΕ και εναλλακτικά μοντέλα στη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων/μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).
 • Να κατανοούν θεωρητικά τα μοντέλα αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης για την προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες.
 • Να έχουν μία διαφορετική αντίληψη για το σχολικό πλαίσιο, και να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και γονείς σε μία πάντοτε ενταξιακή υποστηρικτική προοπτική των μαθητών με ΕΕΑ.
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη του ατόμου στους βασικούς τομείς κατά τη διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και να γνωρίσουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
 • Να γνωρίζουν τις πιθανές αποκλίσεις από την τυπική πορεία της ανάπτυξης, με ειδικότερους στόχους την εξοικείωσή τους με βασικά θέματα της ψυχοπαθολογίας του παιδιού και του εφήβου, την ευαισθητοποίησή τους ως προς τους ειδικούς τρόπους προσέγγισης που απαιτούνται στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με αναπτυξιακά προβλήματα και την επαφή τους με τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
 • Να κατανοούν και να διενεργούν με ευαισθησία και επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης, με σκοπό την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα σε ένα περιβάλλον ένταξης όλων των παιδιών.
 • Να γνωρίζουν ποικίλες μορφές ειδικών αναγκών, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά των πιο συχνών διαταραχών/δυσκολιών/αναπηριών. να κατανοούν βασικές μεθόδους σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος, τόσο για τα συμβατικά και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών είναι η ίδια, ως εξής:

 • Πλήρης φοίτηση: τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
 • Μερική φοίτηση: έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον αναμενόμενο χρόνο, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος επέκτασης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Frederick, σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών , ο οποίος ορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών 6 εξάμηνα και για μερική φοίτηση 12 εξάμηνα.


Δομή Προγράμματος

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 50
Επιλεγόμενα Μαθήματα 40
Πρακτική Άσκηση 20
Σύνολο 110

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 50 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1 DLSPEN501 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
2 DLSPEN502 Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
3 DLSPEN503 Μεθοδολογία της Έρευνας 10
4 DLSPEN504 Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
5 DLSPEN505 Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση 10

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχών 40 ECTS από τις πιο κάτω επιλογές:

1. Μεταπτυχιακή Διατριβή + ένα (1) μάθημα επιλογής ή

2. Τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή

No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1 DLSPEN515A Μεταπτυχιακή Διατριβή Α Μέρος 10
2 DLSPEN515B Μεταπτυχιακή Διατριβή Β Μέρος 20
  Σύνολο   30

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1 DLSPEN506 Αισθητηριακές Αναπηρίες 10
2 DLSPEN507 Δυσκολίες Μάθησης και Προβλήματα Συμπεριφοράς 10
3 DLSPEN508 Σύγχρονα Θέματα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
4 DLSPEN509 Διαπολιτισμική και Ενιαία Εκπαίδευση 10
5 DLSPEN510 Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση 10
6 DLSPEN511 Η Τέχνη ως θεραπευτικό μέσο στην Ειδική Εκπαίδευση 10
7 DLSPEN512 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 10
8 DLSPEN513 Παιδί με ειδικές ανάγκες, ενήλικας με ειδικές ανάγκες. Από το σχολείο στην κοινωνία 10

 

Πρακτική Άσκηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS Πρακτικής Άσκησης:

No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1 DLSPE512A Πρακτική Άσκηση Α 10
2 DLSPE512B Πρακτική Άσκηση Β 10
  Σύνολο   20

Σε ότι αφορά το Μεταπτυχιακό της Ειδικής Αγωγής, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο, από τον Σεπτέμβριο 2016 το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 20 ECTS με αποτέλεσμα η διάρκεια του μεταπτυχιακού να επεκταθεί στα 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα


 

Κριτήρια Εισδοχής

Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick.

Ειδικότερες προϋποθέσεις:

 • Κατοχή πτυχιακού τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενου για διορισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα).
 • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1).
 • Βασικός ψηφιακός εγγραμματισμός.
 • Δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η εκπαιδευτική πείρα θεωρείται πλεονέκτημα, άλλα όχι απαραίτητη. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Οι Εγκαταστάσεις μας

Το Κε.Δι.Βι.Μ.1 DataEvros βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της οδού 40 Εκκλησιών 27.

Διαθέτει δύο άριστα εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίες όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τον προσωπικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Περισσότερα...

Συνεργάτες & Links

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο: 2551020841

Fax: 2551020841

Κινητό: 6944020831 

e-mail Γραμματείας
(Σχετικά με Προγράμματα και αποστολή δικαιολογητικών):
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e-mail ΔιεύθυνσηςΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση

40 Εκκλησιών 27

Αλεξανρούπολη

Τ.Κ 68100

(κατήφορος Αγίου Νικολάου)

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή:

09:00 - 22:00

Σάββατο: 09:00 - 17:00