fbpx

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα & τη Διδασκαλία Εξ Αποστάσεως

Εξ Αποστάσεως

Registration

για εγγραφές στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Frederick έως και 22/8


χαμηλότερα δίδακτρα 10%

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

μοριοδοτείται από το δημόσιο ενισχύοντας τις δεξιότητες σου στη διδασκαλία.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ως ισότιμο με το αντίστοιχο των Ελληνικών ΑΕΙ

 • Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

 • Τίτλος πτυχίου:  Master στα Αναλυτικά προγράμματα και στη Διδασκαλία

 • Επίπεδο σπουδών:  Master

 • Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

 • Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

 • Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

 • Δυνατότητα εξετάσεων: στην Αλεξανδρούπολη και σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα

Το Κε.Δι.Βι.Μ.1 DataEvros αποτελεί συνεργαζόμενο κέντρο της εταιρείας UCERT και του Ομίλου D Group , η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου για τη προώθηση των προγραμμάτων σπουδών του σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

Σκοπός

Το «MEd στις Επιστήμες της Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» παρέχει ποιοτικές και αποτελεσματικές μαθησιακές εμπειρίες και ευκαιρίες, προετοιμάζοντας τους  φοιτητές και τις φοιτήτριες ως εκπαιδευτικούς και ερευνητές-τριες που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, να εμβαθύνουν στις έννοιες του αναλυτικού προγράμματος, της διδασκαλίας, της μάθησης, της αξιολόγησης, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους σε μακροεπίπεδο ή / και μικροεπίπεδο, με περιεκτικό και κριτικό τρόπο.

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες το αναγκαίο γνωστικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο ώστε να κατανοούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες εξελίξεις του αναλυτικού προγράμματος και της διδασκαλίας, ιδίως στον συσχετισμό τους με τη στήριξη της δημιουργικότητας και της κοινωνικά συνειδητοποιημένης και υπεύθυνης καινοτομίας, να συμμετέχουν ενεργητικά και χειραφετημένα στις συναφείς εκπαιδευτικές και κοινωνικές διεργασίες και να οργανώνουν μαθησιακά περιβάλλοντα που ευνοούν τη διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι απόφοιτοι-ες του Προγράμματος είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στον τομέα της εκπαίδευσης και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σημερινής αλλά και της αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας.

Το MEd «Επιστήμες της Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία» δίνει έμφαση στο ισχυρό θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο στις Σπουδές Αναλυτικού Προγράμματος και στην εφαρμογή του σε Τομείς Επικέντρωσης. Ειδικότερα, η δομή του υποστηρίζει τη διερεύνηση και απόκτηση βαθιάς γνώσης των παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών πτυχών του αναλυτικού προγράμματος και, ταυτόχρονα, εφαρμογής σε συγκεκριμένους Τομείς Επικέντρωσης:

 • Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Εικαστικές Τέχνες και Θέατρο
 • Μαθηματική Παιδεία
 • Κοινωνικοπολιτισμικές Όψεις και Γλωσσική Διδασκαλία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων, διαδικασιών και εργαλείων, κατάλληλων για διαφορετικά γνωστικά στιλ μάθησης. Τέλος, το Πρόγραμμα μεριμνά για την ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών και των φοιτητριών και προωθεί την εκπαιδευτική έρευνα, ιδίως σε θέματα αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογίας της διδασκαλίας, διεπιστημονικότητας και κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της εκπαίδευσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται ότι οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
 • Προσδιορίζουν και αναλύουν τα δομικά στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος και τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξής του
 • Εξηγούν τη φιλοσοφία και τους ιστορικούς και κοινωνικούς καθορισμούς του αναλυτικού προγράμματος
 • Εξετάζουν με κριτικό τρόπο τις αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση και διακρίνουν τις ποικίλες διδακτικές μεθόδους, στρατηγικές και προσεγγίσεις, καθώς και την υποκείμενη θεωρία και πράξη
 • Αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών στρατηγικών και προσεγγίσεων, όπως εφαρμόζονται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια (τυπικά, άτυπα, μη τυπικά)
 • Εφαρμόζουν ποικίλες διδακτικές μεθόδους, τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις ώστε να ενσωματώνουν κοινωνικά ζητήματα αιχμής
 • Αναπτύσσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και διδακτικό υλικό
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικές τεχνικές για σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιστημονική δεοντολογία
 • Εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες και αξιοποιούν με κριτικό τρόπο τους ποικίλους πόρους μάθησης που αναδύονται στον μεταμοντέρνο κόσμο της πληροφορίας
 • Δεσμεύονται στην κριτική μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής, των αναλυτικών προγραμμάτων και των ποικίλων μορφών διδασκαλίας και αξιολόγησης που απαντούν στα σχολεία, καθώς του ρόλου τους στη βελτίωση της μάθησης
 • Αξιοποιούν διάφορες μορφές έρευνας του αναλυτικού προγράμματος, για την εις βάθος κατανόηση εκπαιδευτικών ζητημάτων αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών, κοινωνικοπολιτισμικών, ιστορικών, πολιτικών κ.ά.
 • Λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έρευνας (ή και της έρευνας που διεξάγεται σε συναφείς επιστημονικούς τομείς) στο αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία, την αξιολόγηση και την κοινωνία γενικότερα
 • Επιδεικνύουν ανώτερες ερευνητικές δεξιότητες σε εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και δεξιότητες σχεδιασμού και ελέγχου παρεμβατικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προβλημάτων.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Δομή Προγράμματος

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος DLEDU701 10
  2 Εκπαιδευτική Έρευνα DLEDU702 10
  3 Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση DLEDU703 10
  4 Μοντέλα Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων DLEDU704 10
 • ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

  Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 50 ECTS από τους παρακάτω έξι καταλόγους «Επιλεγόμενων μαθημάτων» (Κατάλογοι 1-6), ακολουθώντας μία από τις δύο πορείες σπουδών («Σχήμα Α» και «Σχήμα Β»). Τα δύο σχήματα αναλύονται ως εξής:

  Σχήμα Α: 30 ects μεταπτυχιακή εργασία (κατάλογος 1), συν 20 ects (= δύο μαθήματα) από έναν από τους πέντε καταλόγους μαθημάτων στους «Τομείς Έμφασης» (κατάλογοι 2-6).

  Σχήμα Β: Τουλάχιστον 30 ects (= τρία μαθήματα) από έναν από τους πέντε καταλόγους μαθημάτων στους «Τομείς Έμφασης». 20 ects (= δύο μαθήματα) επιπλέον επιλέγονται ελεύθερα από οποιονδήποτε «Τομέα Έμφασης».

 • Κατάλογος 1


  Κατάλογος 1
  Μεταπτυχιακή Εργασία
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Μεταπτυχιακή Εργασία Ι DLEDU705 10
  2 Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ DLEDU706 20
 • Κατάλογος 2

  Κατάλογος 2
  Έμφαση 1: «Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση»
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Παιδαγωγική και Έρευνα της Δημιουργικής Γραφής DLEDU707 10
  2 Παιδική, Νεανική και Διηλικιακή Λογοτεχνία σε Τάξεις Δημιουργικής Γραφής DLEDU708 10
  3 Εικονογραφημένο Βιβλίο και Δημιουργική Ανάγνωση / Δημιουργική Γραφή DLEDU709 10
  4 Γράφοντας με Κειμενικούς Τύπους και Είδη DLEDU710 10

   

 • Κατάλογος 3

  Κατάλογος 3
  Έμφαση 2: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία»
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Σχεδιάζοντας Μαθησιακά Περιβάλλοντα και Αναπτύσσοντας Εκπαιδευτικό Υλικό με την Τεχνολογία DLEDU711 10
  2 Μεικτή, Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή DLEDU712 10
  3 Σύγχρονα θέματα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Ρομποτική, Προγραμματισμός, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα και Makerspaces DLEDU713 10
  4 Νέοι Γραμματισμοί: Σχεδιάζοντας Πολυμεσικό Υλικό για Διδασκαλία DLEDU714 10

   

 • Κατάλογος 4

  Κατάλογος 4
  Έμφαση 3: «Εικαστικές Τέχνες και Θέατρο»
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Θέατρο/Δράμα για τη μάθηση και την ευημερία (well being) DLEDU715 10
  2 Θέατρο για Ανήλικους Θεατές DLEDU716 10
  3 Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών στην Εικαστική Αγωγή DLEDU717 10
  4 Τέχνη, Ταυτότητα και Κουλτούρα DLEDU718 10

   

 • Κατάλογος 5

  Κατάλογος 5
  Έμφαση 4: «Μαθηματική Παιδεία»
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Ανάπτυξη Αναλυτικού προγράμματος και Μη τυπική Εκπαίδευση στα Μαθηματικά DLEDU719 10
  2 Η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης DLEDU720 10
  3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης και εκπαιδευτικών εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών DLEDU721 10
  4 Σύγχρονες τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία DLEDU722 10

   

 • Κατάλογος 6

  Κατάλογος 6
  Έμφαση 5: Κοινωνικοπολιτισμικές Όψεις και Γλωσσική Διδασκαλία
  Α/Α Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος ECTS
  1 Η ελληνική ως 1η, 2η / ξένη γλώσσα. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία DLEDU723 10
  2 Η ελληνική γλώσσα στη διασπορά DLEDU724 10
  3 Ανάλυση Σχολικής Διεπίδρασης DLEDU725 10
  4 Κοινωνιογλωσσολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας DLEDU726 10

Τηλέφωνο

 • Τηλέφωνο: 2551020841

 • Fax: 2551020841

 • Κινητό: 6944020831

 • e-mail Γραμματείας (Σχετικά με Προγράμματα και αποστολή δικαιολογητικών): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • e-mail Διεύθυνσης: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση

40 Εκκλησιών 27

Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ 68100

(κατήφορος Αγίου Νικολάου)

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή: 

09:00 - 22:00

Σάββατο: 09:00 - 17:00

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων Copyright © 2022 All Rights Reserved